FAQ

Poštovani,

oprost duga smatra se zaradom i firma je bila u obavezi da plati porez i doprinose (ne pdv ). To znači da ste u obavezi da do 15.03.2012. predate PPDG 5 i platite porez na ekstraprofit.

Srdačan pozdrav,
Milena Maksimović,dipl.oec.

Po novom zakonu o stečaju nije predviđen stečajni postupak preduzetnika.

Dipl.oec.Žarko Popović

U slučaju likvidacije moraju se izmiriti sve obaveze prema poveriocima. To je vansudski postupak o kojem odlučuje vlasnik.
Stečaj je sudski postupak, koji sprovodi stečajni upravnik po reąenju suda donetom na osnovu predloga o stečaju. U zavisnosti od visine stečajne mase proporcionalno se namiruju stečajni poverioci. U slučaju neprekidne blokade računa ( od 01.01.2012) duľe od 1 godine, sud automatski daje rok od dva meseca poveriocima da uplate predujam za vođenje stečajnog postupka, ako niko neuplati predujam, otvara se stečajni postupak i odmah zaključuje ąto za posledicu ima brisanje stečajnog duľnika iz APR-a .

Pravno lice koje je u sistemu PDV-a, u obavezi je da na svim fakurama obračuna i plati pdv. Ako se faktura odnosi na preduzetnika koji nije u sistemu pdv-a, preduzetnik nema pravo odbitka prethodnog pdv-a, ali je u obavezi da ceo iznos fakture (sa pdv-om) plati preduzeću (dobavljaču).

Osnivač privrednog druątva ne mora da zasnuje radni odnos u svom preduzeću. Ako je osnivač zaposlen kod drugog poslodavca u obavezi je da plaća doprinos za PIO po stopi od 22% po rešenju Poreske uprave. Osnovicu za obračun određuje poreska uprava na osnovu ostvarene dobiti iz predhone godine. Poreskoj upravi se dostavlja kopija M obrasca kao dokaz da je osivač u radnom odnosu. Ukoliko osnivač nije zaposlen, po reąenju poreske uprave, u obavezi je da pored doprinosa za PIO, plaća i doprinos za zdravstveno osiguranje (12,3%) i doprinos za osiguranje u slučaju nezaposlenosti (1,5%).

Poątovani,

prijavljivanje za pdv vrąi se prilikom osnivanja firme u roku od 5 dana, ili od 01-15 januara.
Vaąi kupci prilikom kupovine robe od Vas ne plaćaju pdv.

Naknadu isplaćuje Republički zavod za zdravstveno osiguranje (RZZO).
Komisija za bolovanje preko šezdeset dana je obavezna.

Porezi i doprinosi iz i prema zaradama zaposlenih smatraju se porezima i doprinosima po odbitku, jer obaveze dospevaju istog dana kada se isplaćuje zarada. Za obaveze po osnovu poreza na zarade i doprinosa na zarade, osim doprinosa za zdravstveno osiguranje, koje su isplaćivane u 2006. i 2007. godini, podnosilac zahteva ispunjava uslove za otpis kamate, ako je rezident koji zahtev podnosi u propisanom roku i ako izvrši plaćanje obaveze po osnovu duga i sporednih poreskih davanja (osim kamte) do kraja 2008. godine (a ako izvrši uplati posle tog roka a najkasnije do 30. juna 2009. godine, kamata se otpisuje u procentu od 75%, odnosno 50%). Pored toga, ako po tom osnovu ima neizmirene obaveze dospele u 2008. godini, mora izmiriti i te obaveze, kao i sporedna poreska davanja (uključujući i kamatu) u propisanom roku.

Poslodavac ovaj PPP OPJ-1 obrazac dostavlja jednom mesečno, i to u roku od pet dana po isteku meseca, dok veliki poreski obveznici trebaju to učiniti istog dana kada je izvršena isplata, a najkasnije u roku od dva dana od izvršene isplate.

Ako se radi o sezonskom sniženju cena onda je Vaš knjigovođa u pravu. Potrebno je da uradite popis samo artikala za koje važi takvo sniženje, i da prema tome uradite nivelaciju cena, sprovedete je kroz trgovačku knjigu, uradite izmene u fiskalnoj kasi.Nakon sezonskog sniženja ako roba ostaje u radnji, cena se ponovo putem nivelacije i prethodnog popisa povećava. Postoji mogućnost davanja nekakvog popusta pod određenim uslovima koji su jasno istaknuti u maloprodaji i dostupni kao informacija svakom kupcu. O ovome Vam šaljem dva mišljenja Ministarstva finansija. I u ovom slučaju potrebno je uraditi nivelaciju ali se ona radi bez popisa samo za pojedinačne artikle koji su prodati sa popustom. Ostali artikli ostaju po starim cenama. Potrebne su izmene u fiskalnoj kasi prema pojašnjenju u prilogu.

Postovana,

Vaše pitanje je za pravnika, a ne za knjigovođu. Žao mi je što nisam u mogućnosti da Vam odgovorim.

Potrebno je prikupiti dosta dokumentacije kao i uvek kada se ostvaruje neko pravo od drzave.Ali neka Vas ovo ne obeshrabri. Najbolje je da se obratitte svom referentu u poreskoj upravi. Poreska uprava je dužna da Vam da sva potrebna uputstva. Mislim da oni imaju uputstva o potrebnoj dokumentaciji.

Postovani,

Kada se radi o preduzecu proizvodnja se obavezno evidentira preko klase 9. Mora se voditi robna evidencija materijala, obracun proizvodnje prema normativu i robna evidencija gotovih proizvoda. Toliko ukratko

Poštovani,

Neto dobit osnivača preduzeća, nakon utvrđivanja dobiti po završnom računu i nakon plaćanja poreza na dobit po poreskom bilansu, može da se isplati kao dividenda na osnovu odluke o raspodeli i pri tome se plaća porez na prihode od kapitala oko 19% predaje se poreskoj upravi opj-3  obrazac Ovi prihodi ne podležu dodatnom godišnjem porezu na dohodak građana. Za sada.

Poštovani,

Svaki promet roba i usluga podleže plaćanju PDV-a čak i ako vi nešto poklonite, država se ne odriče svog dela, PDV-a osim u izuzetnim slučajevima. Nema govora o povratu PDV-a Vaš PDV je verovatno koristilo preduzeće koje je otišlo u stečaj.

Svaka naplata od fizickog lica mora da se evidentira preko fiskalne kase, naravno osim izuzetaka prema zakonu o fiskalnim kasama.

Preduzece u kome radite treba da vam da u toku januara 2010 potvrdu o isplacenim zaradama u toku 2009. godine. Osim toga trebalo bi da dobijate uz svaku platu isplatni listic gde se vide svi elementi obracuna zarade za taj mesec. Svako pravno lice do 31.01.2010 ce predati svojoj poreskoj upravi podatke o isplacenim licnim primanjima u 2009. godini za svako fizicko lice sa podatcima ime i prezime, maticni broj, adresa, i visina licnihprimanja.Poreska uprava na taj nacin ima sve podatke po maticnom broju za sva fizicka liica o visini ostvarenih prihoda. Ako ukupna primanja nekog fizickog lica po raznim osnovama : zarada, zakupnina, ugovori o delu itd. prelazi godisnji neoporeziv limit onda ste duzni da predate godisnju prijavu za porez na dohodak gradjana. Rok za ovu prijavu je 15.03.2010. Podatak o godisnjem neoporezivom iznosu bice objavljen krajem januara. Za ovo pitajte poresku upravu na opstini gde vi zivite.

Poštovani,

Shodno članu 29 Zakona o porezu na dodatu vrednost, obveznik nema pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu nabavke, proizvodnje i uvoza putničkih automobila, motocikala, plovnih objekata i vazduhoplova, rezervnih delova, goriva i potrošnog materijala za njihove potrebe, kao i iznajmljivanja, održavanja, popravki i drugih usluga, koje su povezane sa korišćenjem ovih prevoznih sredstava.

Izuzetno od ovog člana, obveznik ima pravo na odbitak prethodnog poreza ako prevozna sredstva i druga dobra koristi isključivo za obavljanje delatnosti:

1) prometa i iznajmljivanja navedenih prevoznih sredstava i drugih dobara;

2) prevoza lica i dobara ili obuku vozača za upravljanje navedenim prevoznim sredstvima.

Postovani, u trgovackoj knjizi odnosno od 01.01.2010 se vodi KEPU a ne trgovacka upisuje se pazar za taj dan onoliko za koliko je prodato kupcima, sto bi trebalo da bude jednako izvestaju iz fiskalne kase za taj dan. Na ukupan iznos pazara placa se PDV ako ste obveznik. U kolonu uplata na racun upisuje se iznos koji je uplacen i iznos koji je ukraden, moze jedno ispod drugog, u napomeni se stavi zapisnik MUP-a i kopija zapisnika se drzi zajedno sa kopijama uplata pazara. U knjigovodstvu se knjizi na vanredne rashode.

Postovani, potrebno je u agenciji za privredne registre pokrenuti likvidaciju firme. Ovaj proces traje najkrace 60 dana i za to vreme treba izmiriti obaveze i unovciti imovinu.

Postovani sto se tice prvog pitanja odgovor zavisi od toga da li ste se opredelili za dvojno ili prosto knjigovodstvo. Ako ste pausalac onda obavezno morate voditi samo prosto knjigovodstvo, jer u protivnom ako mozete voditi knjige nemate prava biti pausalac. Ako niste pausalac ali ne predajete zavrsni racun kao preduzeca sada predaju APR-u a ranije Narodnoj banci, vec samo predajete poreskoj upravi obrazac BU i poreske bilanse, to znaci da ne vodite dvojno nego prosto knjigovodstvo. U tom slucaju nemate evidenciju o prometu na tekucem racunu. Za drugo pitanje odgovor je da vi svoje doprinose za socijalno osiguranje kao i porez plaćate po rešenju poreske uprave, na osnovicu koju vam oni odrede ili na ostvarenu dobit. U rashode vam se priznaju doprinosi koje ste platili. Vi nemate platu kao zaposleni radnici, već ostvarujete prihodet od vršenja samostalne delatnosti. Kao zaradu mozete podici svakog meseca ono na sta je poreska uprava donela resenje. Ili na kraju godine mozete podici celokupnu ostvarenu zaradu. Na nju ce vam poreska uprava zaracunati porez i doprinose. U svakom slucaju sve sto podignete tokom godine a nije dokumentovano kao trosak racunom koji glasi na radnju smatra se vasom licnom zaradom. Nadam se da sam bila od pomoci.

Postovani, svako bolovanje do 30 dana pada na teret poslodavca. Za vreme provedeno na bolovanju radnik ima pravo na 65% osnovne zarade ili minimalnu zaradu ako je 65% manje od nje.

Postovani za usluge u kepu knjizi morate knjiziti i zaduzenje i razduzenje u istom iznosu sa pdv-om. Tako ce lager ostati isti.

FAQ nije rešilo vaše nedoumice?

Kontaktirajte nas na stranici pitaj knjigovođu.

Postavite nam pitanje

Ukoliko niste našli odgovor na Vaše pitanje možete nam poslati pitanje putem forme pitaj knjigovođu.

Trudićemo se da budemo ažurni i odgovorimo na svako pitanje.

Pozovite nas

Ukoliko imate nedoumicu, možete nas slobodno kontaktirati putem telefona +381 11 2456 822